کرونا تنور بازار نان صنعتی ایران را داغ کرد

کرونا، تاثیرات خود را بر بازار صنعتی نان ایران نیز گذاشته است. طی بررسی‌های انجام شده توسط شرکت پژوهش بازار و رسانه امروز (emrc)  در دوره زمانی ۱۲ بهمن تا ۱۲ فروردین که دوره اول مواجهه با ویروس کرونا در ایران بوده است، در بازار نان صنعتی نیز مانند سایر محصولات تغییراتی مشاهده شده است.

تغییراتی که emrc در قالب گزارشی تحقیقاتی به بررسی آن پرداخته است. در این گزارش وضعیت تغییرات در شش شهر؛ تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، کرج و مشهد مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته که در ادامه می‌خوانید.

انواع مختلف نان صنعتی بازار شهر تهران

در تهران نان صنعتی به انواع مختلف ذیل تفکیک می‌شود. در این تفکیک درصدهایی که هر نوع از نان‌ها به خود اختصاص داده‌اند، قید شده‌ است.

 • نان‌های مسطح یا Flat به طور مثال نان لواش، نان تافتون، نان پیتا و تمام نان‌های مسطح دیگر، ۴۸% از بازار حجمی را شامل می‌شوند.
 • نان‌های ورقه‌ای یا Slice به طور مثال نان تست، نان تست هلالی و تمام نان‌های ورقه‌ای دیگر، ۲۹% از بازار حجمی را شامل می شوند.
 • نان‌های حجیم/ نیمه حجیم یا Half Bulk به طور مثال نان ساندویچ، نان همبرگر، شیرمال، نان گردویی و کشمشی و تمام نان‌های حجیم دیگر ۲۲% از بازار حجمی را شامل می‌شوند.
 • نان های خشک یا Crispy 0.2% از بازار حجمی را شامل می‌شوند.

لازم به ذکر است، منظور از بازار حجمی تعداد بسته‌های به فروش رسیده از آن محصول است.

تغییرات فروش محصولات نان صنعتی در بازار شهر تهران

به طور کلی فروش حجمی نان صنعتی در تهران در دوره یکساله مشابه یعنی “اسفند ۹۸ – فروردین ۹۹” با “اسفند ۹۷ – فروردین ۹۸” با ۲۶% افزایش فروش مواجه شده است.  همچنین “اسفند ۹۸ – فروردین ۹۹″ در مقایسه با دوره گذشته خود یعنی”بهمن – اسفند ۹۸” با ۵۳% افزایش فروش مواجه شده است.

انواع مختلف نان صنعتی بازار شهر اصفهان

نان صنعتی به انواع مختلف زیر در شهر اصفهان تفکیک می‌شود:

 • نان‌های مسطح یا Flat به طورمثال نان لواش، نان تافتون، نان پیتا و تمام نان‌های مسطح دیگر، ۵۴% از بازار حجمی را شامل می‌شوند.
 • نان‌های ورقه‌ای یا Slice به طور مثال نان تست، نان تست هلالی و تمام نان‌های ورقه‌ای دیگر ۱۵% از بازار حجمی را شامل می‌شوند.
 • نان‌های حجیم/ نیمه حجیم یا Half Bulk به طور مثال نان ساندویچ، نان همبرگر، شیرمال، نان گردویی و کشمشی و تمام نان‌های حجیم دیگر ۳۰% از بازار حجمی را شامل می‌شوند.
 • نان های خشک یا Crispy 0.8% از بازار حجمی را شامل می‌شوند.

تغییرات فروش محصولات نان صنعتی در بازار شهر اصفهان:

بازار نان صنعتی در اصفهان نیز تغییراتی را در فروش حجمی داشته است. برای مثال: در دوره یکساله مشابه یعنی “اسفند ۹۸ – فروردین ۹۹” با “اسفند ۹۷ – فروردین ۹۸” با ۱% کاهش فروش مواجه شده است.  همچنین این بازار در “اسفند ۹۸ – فروردین ۹۹″ در مقایسه با دوره گذشته خود یعنی”بهمن – اسفند ۹۸” با ۲۱%  افزایش فروش مواجه شده است.

انواع مختلف نان صنعتی بازار شهر شیراز

نان صنعتی در بازار شهر شیراز به تفکیک زیر است:

 • نان‌های مسطح یا Flat به طور مثال نان لواش، نان تافتون، نان پیتا و تمام نان های مسطح دیگر ۶۳% از بازار حجمی را شامل می‌شوند.
 • نان‌های ورقه ای یا Slice به طور مثال نان تست، نان تست هلالی و تمام نان های ورقه ای دیگر ۱۴% از بازار حجمی را شامل می شوند.
 • نان‌های حجیم/ نیمه حجیم یا Half Bulk به طور مثال نان ساندویچ، نان همبرگر، شیرمال، نان گردویی و کشمشی و تمام نان‌های حجیم دیگر ۱۷% از بازار حجمی را شامل می‌شوند.
 • نان‌های خشک یا Crispy 7% از بازار حجمی را شامل می‌شوند.

تغییرات فروش محصولات نان صنعتی در بازار شهر شیراز

تغییرات فروش حجمی بازار نان صنعتی در شهر شیراز شامل: در دوره یکساله مشابه یعنی “اسفند ۹۸ – فروردین ۹۹” با “اسفند ۹۷ – فروردین ۹۸″ با ۴۴% کاهش فروش مواجه شده است.  همچنین”اسفند ۹۸ – فروردین ۹۹″ در مقایسه با دوره گذشته خود یعنی”بهمن – اسفند ۹۸” با ۳۲% افزایش فروش مواجه شده است.

انواع مختلف نان صنعتی بازار شهر تبریز

انواع مختلف نان صنعتی در بازار شهر تبریز به قرار ذیل است:

 • نان‌های مسطح یا Flat به طور مثال نان لواش، نان تافتون، نان پیتا و تمام نان های مسطح دیگر ۸۸% از بازار حجمی را شامل می‌شوند.
 • نان‌های ورقه‌ای یا Slice به طور مثال نان تست، نان تست هلالی و تمام نان های ورقه ای دیگر ۱% از بازار حجمی را شامل می‌شوند.
 • نان‌های حجیم/ نیمه حجیم یا Half Bulk به طور مثال نان ساندویچ، نان همبرگر، شیرمال، نان گردویی و کشمشی و تمام نان های حجیم دیگر ۹% از بازار حجمی را شامل می‌شوند.
 • نان‌های خشک یا Crispy 2% از بازار حجمی را شامل می‌شوند.

تغییرات فروش محصولات نان صنعتی در بازار شهر تبریز

فروش حجمی نان صنعتی در بازار شهر تبریز با تغییرات مواجه شده است. این تغییرات شامل: در دوره یکساله مشابه یعنی “اسفند ۹۸ – فروردین ۹۹” با “اسفند ۹۷ – فروردین ۹۸” با ۱۹% کاهش فروش مواجه شده است.  همچنین “اسفند ۹۸ – فروردین ۹۹″ در مقایسه با دوره گذشته خود یعنی”بهمن – اسفند ۹۸” با ۱۲% افزایش فروش مواجه شده است.

انواع مختلف نان صنعتی بازار شهر کرج

بازار صنعتی شهر کرج به انواع مختلف زیر تفکیک می‌شوند: 

 • نان‌های مسطح یا Flat به طور مثال نان لواش، نان تافتون، نان پیتا و تمام نان های مسطح دیگر ۲۷% از بازار حجمی را شامل می‌شوند.
 • نان‌های ورقه ای یا Slice به طور مثال نان تست، نان تست هلالی و تمام نان های ورقه ای دیگر ۳۰% از بازار حجمی را شامل می‌شوند.
 • نان‌های حجیم/ نیمه حجیم یا Half Bulk به طور مثال نان ساندویچ، نان همبرگر، شیرمال، نان گردویی و کشمشی و تمام نان های حجیم دیگر ۴۳% از بازار حجمی را شامل می‌شوند.
 • نان‌های خشک یا Crispy 0.1% از بازار حجمی را شامل می‌شوند.

تغییرات فروش محصولات نان صنعتی در بازار شهر کرج:

به طور کلی فروش حجمی نان صنعتی در بازار شهر کرج در دوره یکساله مشابه یعنی “اسفند ۹۸ – فروردین ۹۹” با “اسفند ۹۷ – فروردین ۹۸” با ۱۰۳% افزایش فروش مواجه شده است. همچنین “اسفند ۹۸ – فروردین ۹۹″ در مقایسه با دوره گذشته خود یعنی”بهمن – اسفند ۹۸” با ۱۶۶% افزایش فروش مواجه شده است.

انواع مختلف نان صنعتی بازار شهر مشهد

انواع مختلف نان صنعتی بازار شهر مشهد به قرار ذیل است:

 • نان‌های مسطح یا Flat به طور مثال نان لواش، نان تافتون، نان پیتا و تمام نان های مسطح دیگر ۴۳% از بازار حجمی را شامل می‌شوند.
 • نان‌های ورقه ای یا Slice به طور مثال نان تست، نان تست هلالی و تمام نان های ورقه ای دیگر ۲۱% از بازار حجمی را شامل می‌شوند.
 • نان‌های حجیم/ نیمه حجیم یا Half Bulk به طور مثال نان ساندویچ، نان همبرگر، شیرمال، نان گردویی و کشمشی و تمام نان های حجیم دیگر ۳۶% از بازار حجمی را شامل می‌شوند.
 • نان‌های خشک یا Crispy 0.1% از بازار حجمی را شامل می‌شوند.

تغییرات فروش محصولات نان صنعتی در بازار شهر مشهد

به طور کلی فروش حجمی نان صنعتی: در دوره یکساله مشابه یعنی “اسفند ۹۸ – فروردین ۹۹” با “اسفند ۹۷ – فروردین ۹۸” با ۱۹% افزایش فروش مواجه شده است.  همچنین “اسفند ۹۸ – فروردین ۹۹″ در مقایسه با دوره گذشته خود یعنی”بهمن – اسفند ۹۸” با ۳۹% افزایش فروش مواجه شده است.

0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x