رانی، کمپین پروموشن با خوردن و نوشیدن رانی، BMW ببر” – اشاره”