داروسازی باریج، طراحی بسته بندی بر اساس هویت جدید برند- ۱۰۰۱ برندینگ