بلو بانک، پروژه ی تدوین استراتژی و شعار بلوبانک- ۱۰۰۱ برندینگ