چای میعاد، طراحی و ایده پردازی پروژه میعاد- شرکت۱۰۰۱ برندینگ