پریل و پرسیل، کمپین وقت خوب قدردانی مشترک بین برندهای پریل و پرسیل- اشاره