ارزش ها

ارزش های گروه dnaunion بر اساس باور مشترک بنیان‌گذاران آن و اشتیاقشان برای به‌کارگیری این ارزش‌ها در کسب و کار، شکل گرفته است.

معتقدیم که پیروی از ارزش‌های کلیدی مشترک شرکت‌های گروه، ما را در رسیدن به اهدافمان و ایجاد محیط کاری سازنده یاری خواهد کرد.

پیشرو بودن

 • نوآوری: خلق راه حل های نو/ تازه و قابل اجرا
 • کیفیت: ارزیابی مثبت حرفه ای های صنعت نسبت به راه حل های تازه ما
 • ارزش افزوده: ارزیابی مثبت مشتریان/ بازار از کارآمدی و اثر بخشی راه حل های ما
 • رشد: رشد و توسعه کمی و کیفی سازمان، خدمات و سهم بازار

انجام کار تیمی

 • انسان: ما انسانها را محترم، قابل اعتماد ، مسئول، خود کنترل و هدفمند می دانیم
 • برهم افزایی: برآیند یک گروه بیشتر از مجموع اعضا آن است.
 • پشتیبانی: حمایت حرفه ای اعضای تیم از جنبه های عملی، عاطفی و فکری به منظور پیشبرد اهداف تیمی
 • جانشین پروری: پرورش فردی شایسته در انجام امور

داشتن رابطه دیرپا

 • قابل اعتماد: ما در روابط حرفه ای خود مسئولیت پذیر، با ثبات و صادق هستیم.
 • پاسخگو: ما خود را موظف به پاسخگو بودن نسبت به مشتریان، سهامداران، کارکنان، صنعت و جامعه می دانیم.
 • برنده-برنده: ما به منافع طرفین به یک نسبت اهمیت می دهیم.
 • توانا: ما در ارتقا دانش، مهارت و تجربه حرفه ای کوشا هستیم