سرگرمی ها

سه شنبه ۱۶ مهر دورهمی happyunion برگزارشد که لیگ پیکتومیم (پانتومیم با نقاشی) هم از برنامه های این دورهمی بود.
میهمانان تیم های دونفره شدند و خودشان را دراین لیگ محک زدند✌️.