CSR

٢٧ بهمن، یه روزی بود شبیه همه روزهای دیگه با همه ی نشست و برخاست ها، دیدارها، حرف ها و کارهاش که متفاوت شد، متفاوتش کردیم با یک لبخند، تنها یک لبخند که اضافه شد به ما؟
و رها شد، پراکنده شد، گسترده شد مانند ٣ زندانی که رهایشان کردیم و لبخندهایی که با خودشان بردند، با خانواده هایشان بردند، با ….
اینجوری شد که در ٢٧ بهمن ١٣٩٧، ما زیباترین لبخند را زدیم برای اتفاقی بزرگتر.
امید داریم که این چرخه خندیدن ادامه پیدا کنه و دنیا پر بشه از لبخند؟؟
#زندانیان_دیه