CSR

انجام فعالیت های داوطلبانه نمودی از مسئولیت پذیری ما در مقابل جامعه ای است که در آن زندگی می کنیم. اعضای گروه dnaunion با شرکت در فعالیت های داوطلبانه به خوبی مسئولیت اجتماعیشان را انجام میدهند. فعالیت هایی که افراد پس از انجام آن حس بهتری را بدست می آورند. ٢٧ بهمن ۱۳۹۷، یه روزی بود شبیه همه روزهای دیگه با همه ی نشست و برخاست ها، دیدارها…

٢٧ بهمن، یه روزی بود شبیه همه روزهای دیگه با همه ی نشست و برخاست ها، دیدارها، حرف ها و کارهاش که متفاوت شد، متفاوتش کردیم با یک لبخند، تنها یک لبخند که اضافه شد به ما؟
و رها شد، پراکنده شد، گسترده شد مانند ٣ زندانی که رهایشان کردیم و لبخندهایی که با خودشان بردند، با خانواده هایشان بردند، با ….
اینجوری شد که در ٢٧ بهمن ١٣٩٧، ما زیباترین لبخند را زدیم برای اتفاقی بزرگتر.
امید داریم که این چرخه خندیدن ادامه پیدا کنه و دنیا پر بشه از لبخند؟؟
#زندانیان_دیه

ثبت نام