توسعه پایدار

dnaunion توسعه‌ایی را مطلوب می‌داند که برای سال‌های متمادی، پایدار بماند و همچون بناهای ماندگار، باثبات باشد و باعث افتخار.

ما باور داریم که توسعه‌ی پایدار در کسب و کار بر سه پایه استوار است:

در این بخش به تفصیل، به هر یک از موارد فوق می پردازیم و آن‌ها را با نگاهی به باورها، ارزش‌ها، روش‌های مدیریتی و مسئولیت‌های اجتماعی بررسی می‌کنیم.