ثبات در رابطه با مشتریان

مشتریان دلیل وجودی هر کسب و کاری هستند و توسعه‌ی رابطه پایدار با مشتریان نیازمند ثبات است.

براین اساس، برقراری رابطه‌ی دیرپا و با ثبات، یکی دیگر از ارزش‌های کلیدی مشترک در شرکت‌های dnaunion است که ارائه‌ی خدمات توسعه یافته و حرفه‌ای را برای مشتریان امکانپذیر می‌کند. باور داریم برای ایجاد رابطه‌ی با ثبات با مشتریان باید: