ثبات در رابطه با صنعت و محیط

ثبات در محیط صنعت، بستر مناسبی را برای توسعه پایدار در هر کسب و کار فراهم میکند.

ما در dnaunion پیشــرو بــــودن را یکی دیگر از سه ارزش کلیدی خود قرار داده‌ایم و برای ایجاد محیطی پویا در صنعت بازاریابی، اقدامات زیر را انجام می‌دهیم: